Əsas Səhifə / İşə qəbul

Kadr təminatı

     Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 132-ci maddəsinin ikinci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin edir.                                                             

     "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.3-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələrinin aparatları-əsas səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunları, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 113-cü maddəsi ilə müəyyən edilən 2-ci kateqoriya dövlət orqanıdır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin aparatında inzibati vəzifələr "İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusuna" uyğun olaraq üçüncü-beşinci təsnifatları əhatə edir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin aparatında üçüncü-beşinci təsnifat üzrə inzibati vəzifələrə işçilərin qəbulu "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 iyun 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası"na uyğun olaraq müsabiqə və müsahibə yolu ilə Dövlət İmtahan Mərkəzi vasitəsilə həyata keçirilir.

 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi

Ümumi müsahibə proqramı

 1. "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası"
 2. "Dövlət qulluğu haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 3. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 4. "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 5. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 6. "Məlumat azadlığı haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 7. "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili"
 8. "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri"
 9. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" üzrə:
  •  təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət;
  • kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunmasına nəzarət, kargüzarlıq xidmətinin vəzifələri, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş kargüzarlıq sistemi;
  • göndərilən sənədlərdə göstərilən rekvizitlər, təşkilat daxilində sənədin razılaşdırılması və viza;
  •  sənədlərin rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi, sənədin imzalanması, sənədlərin təsdiq edilməsi, sənədlərə möhür vurulması;
  •  təşkilatın adının və onun struktur bölməsinin adının yazılışı, böyük hərflə yazılması qanunvericilikdə bilavasitə nəzərdə tutulan vəzifələr, vəzifə adlarının yazılışı;
  • sənədlərə edilən əlavələr, sənədlərə əlavə edilən qoşma;
  • qərarın, əmrin, protokolun, arayışın, aktın, məktubun mətni və hissələri;
  • sənədlərdə dərkənar, daxil olmuş sənədlərə rəhbərlik tərəfindən baxılması, sənədin icraçıları;
  • Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili Sənədlərdə xüsusi icra müddətinin müəyyən olunması.

Ədəbiyyat:

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci il
 2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 iyul 2000-ci il, № 926-IQ
 3. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007-ci il, № 352-IIIQ
 4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ
 5. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il,№ 1308-IVQ
 6. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, № 505-IQ
 7. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ
 8. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 2004-cü il № 683-IIQ
 9.  Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 23 fevral tarixli 516 nömrəli Qanun ilə təsdiq edilmiş “Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə”
 10. Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 5 fevral tarixli 17—XII nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə”
 11.  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1993-cü il 2 mart tarixli 525 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”
 12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”
 13. www.dim.gov.az
 14. www.e-qanun.az

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi-hakimin köməkçisi
 

Müsahibə proqramı

1. Hüquq anlayışı: (1-6)

Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri.

2. Hüquq mənbələri: (1-6)

Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Normativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə.

3. Hüquq prinsipləri: (1-6)

Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı.

4. Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: (1-6)

Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi. Hüququn realizəsi və onun formaları. Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri. Hüquqtətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri-rəsmi təfsir).

5. Hüquq sistemi: (1-6)

Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq.

6. Hüquq məsuliyyəti: (1-6)

Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları.

7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu (7)

8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: (8)

Məhkəmələr. Hakimlərin statusu. Hakimlərin səlahiyyətləri. Hakimlərin müstəqilliyi.

9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: (9)

Cinayət qanunu. Cinayət haqqında. Cəza haqqında. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azadetmə. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər. Xüsusi müsadirə. Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər.

10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: (10)

Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi. Fiziki və hüquqi şəxslər. Əmlak və əşya hüququ. Əqdlər. Müddətlər.

11. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi üzrə: (12)

Cinayət-prosessual qanunvericiliyi. Cinayət mühakimə icraatının vəzifələri, əsas prinsipləri və şərtləri. Cinayət təqibi. Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması. Bəraət qazanma (reabilitasiya). Vurulmuş ziyanın ödənilməsi. Prosessual qərarların məcburiliyi. Məhkəmə və cinayət prosesində iştirak edən şəxslər. Sübutlar və sübutetmə. Cinayət işlərinə, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat üzrə materiallara və xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərə ilkin baxılması. Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri. Məhkəmə baxışının açılışı. Məhkəmə istintaqı. Məhkəmə çıxışları və təqsirləndirilən şəxsin son sözü. Yekun məhkəmə qərarının çıxarılması və qərarların qüvvəyə minməsi.

12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: (13)

Məhkəmənin tərkibi. Etirazlar. Məhkəmə aidiyyatı. İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları.  Məhkəmə qətnaməsi. Məhkəmə qərardadları. Protokollar. Sübutlar. Prosessual müddətlər. Məhkəmə sənədlərinin rəsmi qaydada verilməsi. İddia icraatı. Apellyasiya instansiyası məhkəməsində icraat.

13. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: (11)

Əsas müddəalar. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları. İstirahət vaxtı. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi.

14. Azərbaycan Respublikasının Məhkəmələrində Kargüzarlığın Aparılmasına dair Təlimat (15)

15. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə: (16)

 Proses iştirakçıları. İddianın növləri (maddə 32-36). Birinci instansiya məhkəməsində icraat. Məhkəmə qərarları.

 

 Ədəbiyyat:

1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005

2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005

3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993

4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009

5. Марченко М.Н., Теория государства и права: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005

6. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005

7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ

8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ

9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 dekabr 1999-cu il

10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il

11. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il

12. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi. 14 iyul 2000-ci il

13. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il

14. www.e-qanun.az

15. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 29 noyabr 2011-ci il tarixli 3 nömrəli qərarı

16. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 30 iyun 2009-ci il

 

 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi-məhkəmə iclasının katibi
 

Müsahibə proqramı

 

1. Hüquq anlayışı: (1-6)

Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri.

2. Hüquq mənbələri: (1-6)

Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Normativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə.

3. Hüquq prinsipləri: (1-6)

Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı.

4. Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: (1-6)

Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi. Hüququn realizəsi və onun formaları. Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri. Hüquqtətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri-rəsmi təfsir).

5. Hüquq sistemi: (1-6)

Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq.

6. Hüquq məsuliyyəti: (1-6)

Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları.

7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu (7)

8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: (8)

Məhkəmələr. Hakimlərin statusu. Hakimlərin səlahiyyətləri. Hakimlərin müstəqilliyi.

9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: (9)

Cinayət qanunu. Cinayət haqqında. Cəza haqqında. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azadetmə. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər. Xüsusi müsadirə. Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər.

10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: (10)

Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi. Fiziki və hüquqi şəxslər. Əmlak və əşya hüququ. Əqdlər. Müddətlər.

11. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi üzrə: (12)

Cinayət-prosessual qanunvericiliyi. Cinayət mühakimə icraatının vəzifələri, əsas prinsipləri və şərtləri. Cinayət təqibi. Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması. Bəraət qazanma (reabilitasiya). Vurulmuş ziyanın ödənilməsi. Prosessual qərarların məcburiliyi. Məhkəmə və cinayət prosesində iştirak edən şəxslər. Sübutlar və sübutetmə. Cinayət işlərinə, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat üzrə materiallara və xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərə ilkin baxılması. Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri. Məhkəmə baxışının açılışı. Məhkəmə istintaqı. Məhkəmə çıxışları və təqsirləndirilən şəxsin son sözü. Yekun məhkəmə qərarının çıxarılması və qərarların qüvvəyə minməsi.

12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: (13)

Məhkəmənin tərkibi. Etirazlar. Məhkəmə aidiyyatı. İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları.  Məhkəmə qətnaməsi. Məhkəmə qərardadları. Protokollar. Sübutlar. Prosessual müddətlər. Məhkəmə sənədlərinin rəsmi qaydada verilməsi. İddia icraatı. Apellyasiya instansiyası məhkəməsində icraat.

13. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: (11)

Əsas müddəalar. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları. İstirahət vaxtı. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi.

14. Azərbaycan Respublikasının Məhkəmələrində Kargüzarlığın Aparılmasına dair Təlimat (15)

15. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə: (16)

 Proses iştirakçıları. İddianın növləri (maddə 32-36). Birinci instansiya məhkəməsində icraat. Məhkəmə qərarları.

 

 Ədəbiyyat:

1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005

2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005

3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993

4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009

5. Марченко М.Н., Теория государства и права: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005

6. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005

7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ

8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ

9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 dekabr 1999-cu il

10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il

11. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il

12. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi. 14 iyul 2000-ci il

13. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il

14. www.e-qanun.az

15. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 29 noyabr 2011-ci il tarixli 3 nömrəli qərarı

16. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 30 iyun 2009-ci il

 

 


© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |